Rekeningnummers PGE

Er is wat verwarring over welke rekeningnummers gebruikt worden binnen de PGE sinds afgelopen september.
Daarom een kort overzicht.

Voor de ontvangsten van de VVB (actie Kerkbalans) hebben we een apart ABN AMRO bankrekeningnummer, want anders kunnen we de betalingen niet inlezen in Scipio (ons systeem). 
Rekeningnummer: NL 80 ABNA 0580 0921 00. 

Voor de betaling van facturen, kosten van de diverse vierraden, exploitatiekosten gebouwen gebruiken wij als hoofdrekening het bankrekeningnummer van ING.
Subsidieontvangsten, giften en andere inkomsten van derden voor bijv. de huur van zalen en pastorieën mogen ook op dit rekeningnummer.
Rekeningnummer: NL 11 INGB 0000 8675 84.

De geldstromen van de Diaconie moeten gescheiden blijven van de andere geldstromen
De Diaconie maakt een eigen jaarrekening en stelt daarmee eigen verantwoording van de middelen op.
De Diaconie heeft voor wat betreft alle collectedoelen en collectebonnen het volgende RABO-nummer.
Diaconie bankrekeningnummer:  NL 21 RABO 0307 0772 33.

Let op: Er zijn nog oude (van voor 1 sept 2023) bankrekeningnummers in de lucht. Deze gaan wij in 2024 opheffen.
Zou u deze bankrekeningnummers NIET meer willen gebruiken?

Voor vragen, wilt u contact opnemen met Dingeman de Jong van het Kerkelijk Bureau: kb@pgede.nl
terug